Niezmiernie miło nam poinformować, że dołączyła do nas grupa Yeshe Khorlo — buddyjska grupa Dharmy tradycji nyingma pod duchowym przewodnictwem J.Ś. Gangtenga Tulku Rinpocze.

Serdecznie zapraszamy w czwartki o godz. 14.00

W razie pytań dotyczących grupy prosimy kontaktować się z Witosławem Janaszkiem — w.janaszek@gmail.com


J.Ś. Gang­teng Tulku Rin­pocze w dzieciń­stwie został roz­poznany przez J.Ś. XVI Kar­mapę Rang­dziunga Rigpę Dordże, J.Ś. Dudzioma Rin­pocze oraz J.Ś. Dilgo Khjentse Rin­pocze jako dziewiąta inkar­nacja ciała Pema Lingpy (1450–1521). Jego inkar­nacje w Bhutanie uważa się za szczególne błogosławień­stwo dla tego kraju. Zgod­nie z wcześniej­szymi prze­powied­niami Gang­ten­gowie Tulku będą inkar­nowani tylko w Bhutanie.

Dziewiąty Gang­teng Tulku urodził się w 1955 roku w pobliżu Tongsa i został pod­dany tradycyj­nej edukacji tulku w klasz­torze Tongsa. Gang­teng Tulku studiował trzy lata z J.Ś. Dudziomem Rin­pocze — głową szkoły ning­mapa. Przez ten czas otrzymał pełny cykl inicjacji i nauk linii Pema Lingpy od dwóch wiel­kich mistrzów – Dudzioma Rin­pocze i Dilgo Khjentse Rin­pocze. Przez następne 8 lat prze­bywał na odosob­nieniu w stanie ciągłej, głębokiej medytacji, pod kierun­kiem poprzed­niego Dzie Khenpo Ten­zina Dhen­dupa, oficjal­nego zwierzch­nika religij­nego w Bhutanie.

Rin­pocze odwiedza co roku zarówno Europę, Azję jak i Amerykę Pół­nocną i przy­czynia się do powstania ośrod­ków odosob­nieniowych na tych kon­tynen­tach. Rin­pocze naucza bud­dyzmu w jego całej roz­ciągło­ści w for­mie wykładów i inicjacji. Rów­nocześnie Rin­pocze jest odpowiedzialny za ponad 25 prywat­nych klasz­torów ning­mapy i świątyń w Bhutanie jak i gompę Gang­teng — naj­więk­szy prywatny klasz­tor w całym królestwie Bhutanu.