Został otwarty nowy projekt pomoc.mahajana.net, którego celem jest wsparcie osób potrzebujących poprzez datki i ewentualnie inne formy pomocy organizowane w środowisku buddyjskim.


Paramita szczodrości (skr. dana paramita) jest pierwszą i podstawową aktywnością buddyjską. Jest praktykowana niezależnie od szkoły (tantra, dzogczen, zen itd.), przez wszystkich uczniów Buddhy i bodhisattwów. Ofiarowywanie jest źródłem zasług, szczęścia oraz fundamentem dla każdej Ścieżki Dharmy Buddhy.